ELEKTROTIM SA (2/2022) Informacja o ramowych umowach wieloproduktowych zawartych z ING Bank Śląski S.A.

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 15.02.2022 r. zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Bank) dwie ramowe umowy wieloproduktowe.

Przedmiotem pierwszej umowy (umowa na kredyt) jest korzystanie przez Spółkę z odnawialnego limitu kredytowego, który może być wykorzystywany przez ELEKTROTIM S.A. w formie produktów (kredyt obrotowy oraz inne usługi bankowe) na finansowanie jego bieżącej działalności. Spółka ma prawo korzystać z produktów w ramach limitu linii do kwoty 13.000.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych). Linia została udostępniona Spółce do dnia 06.02.2024 r.

Zabezpieczenie spłaty wierzytelności stanowi gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych w kwocie 10.400.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów czterysta tysięcy złotych), stanowiącej 80% przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 14.05.2024 r.

ELEKTROTIM S.A. zobowiązał się do złożenia w Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do kwoty 19.500.000,00 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych), z określeniem terminu wystąpienia Banku z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 17.02.2027 r.

Przedmiotem drugiej umowy jest korzystanie przez Spółkę z innych usług bankowych tj. z gwarancji bankowych w PLN udzielanych przez Bank na zlecenie Spółki (umowa na gwarancje). Spółka ma prawo korzystać z produktów w ramach limitu linii do kwoty 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych) do dnia 14.02.2023 r. Powiązany kredyt odnawialny (obrotowy w formie linii odnawialnej) do wysokości 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych), który został udostępniony Spółce do dnia 14.02.2029 r., służy do obsługi zobowiązań Spółki z tytułu produktów i jest przeznaczony wyłącznie na spłatę wymagalnych zobowiązań finansowych Spółki wobec Banku.

Gwarancje bankowe mogą być udzielane w ramach sublimitu w terminie nieprzekraczającym 60 miesięcy dla gwarancji bankowych udzielanych do kwoty 12 mln PLN oraz 84 miesięcy dla gwarancji bankowych udzielonych do kwoty 7 mln PLN.

Zabezpieczenie spłaty wierzytelności stanowi kaucja w wysokości 30% wartości gwarancji, zdeponowana na rachunku prowadzonym przez Bank.

ELEKTROTIM S.A. zobowiązał się do złożenia w Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do kwoty 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych), z określeniem terminu wystąpienia Banku z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 14.02.2032 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ