MFiPR: O krajowych politykach miejskich w zmieniającym się świecie podczas WUF11 (komunikat)

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Podstawowym celem Krajowej Polityki Miejskiej 2030 (KPM) jest długofalowy rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych. O potencjale krajowych polityk miejskich i możliwościach oferowanych przez nie w zakresie rozwiązywania współczesnych problemów w dziedzinie środowiska, mieszkalnictwa, mobilności i planowania przestrzennego miast oraz innowacji i technologii rozmawiał minister Grzegorz Puda z uczestnikami Światowego Forum Miejskiego WUF11 w Katowicach.

– Polska potrzebuje polityki odpowiadającej na aktualne wyzwania, przed jakimi stoją miasta. Krajowa Polityka Miejska 2030 to dokument rządowy, którego celem jest wskazywanie miastom kierunków zrównoważonego rozwoju, przeprowadzenie zrównoważonej transformacji w kierunku silnych i odpornych aglomeracji oraz zapewnienie mieszkańcom przyjaznych warunków do życia – powiedział minister Grzegorz Puda.

Jak zaznaczył szef MFiPR, Agenda 2030, jak również Nowa Agenda Miejska ONZ są ważnymi punktami odniesienia dla realizacji krajowej polityki miejskiej w Polsce. KPM 2030 jest pierwszym dokumentem rządowym poświęconym kwestiom rozwoju miast. W ślad za rekomendacjami ONZ, OECD czy Unii Europejskiej głównym celem Krajowej Polityki Miejskiej 2030 jest tworzenie takich warunków dla miast i obszarów funkcjonalnych, aby rozwijały się w sposób zrównoważony, oferując mieszkańcom wysoką jakość życia. Wiele istotnych zagadnień, które dostrzegamy w realizacji krajowej polityki miejskiej, ma silny związek z realizacją Celu 11. Są to m.in. kwestie dotyczące kształtowania przestrzeni miejskich, rewitalizacji, partycypacji czy działań na rzecz ochrony środowiska. KPM 2030 szeroko uwzględnia zapisy „zielonych” zasad europejskich polityk rozwoju. Do kluczowych dokumentów w tym zakresie należy zaliczyć Europejski Zielony Ład.

Nowa Krajowa Polityka Miejska Polski w znacznym stopniu poświęcona jest najważniejszym wyzwaniom miast i ich obszarów funkcjonalnych, z jakimi mierzą się w ostatnich latach. Minister Grzegorz Puda podkreślił, że dokument zawiera rozwiązania prawne, organizacyjne i finansowe koncentrujące się na problemach związanych z rozlewaniem się miast, niwelowaniem negatywnych skutków zmian klimatu, deficytem mieszkań czy też kwestiami mobilności w miastach. KPM 2030 pełni funkcję służebną wobec władz i społeczności lokalnych – wyposaża władze lokalne w narzędzia i możliwości do sprawczego działania na rzecz mieszkańców.

– KPM 2030 identyfikuje kluczowe wyzwania, z którymi zmagają się polskie miasta. Ogniskują się one na kilku wybranych i priorytetowych obszarach tematycznych. Są to: zagadnienia suburbanizacji i ładu przestrzennego, współpracy w miejskich obszarach funkcjonalnych oraz wzmacniania zdolności rozwojowych i inwestycyjnych, jakość środowiska przyrodniczego i działania adaptacyjne wobec zmian klimatu, systemy mobilności miejskiej i bezpieczeństwa, promocja działań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkaniowych – zaznaczył minister Puda.

Celem okrągłego stołu nt. krajowych polityk miejskich było podkreślenie znaczenia dyskusji dla maksymalnego wykorzystania potencjału polityk w miastach. Minister Grzegorz Puda omówił szczegóły związane z perspektywami wdrażania zapisów dokumentu Krajowa Polityka Miejska. Wdrożenie zaktualizowanego dokumentu i działania podejmowane w różnych strefach tkanki miejskiej będą najlepszym rezultatem obrad okrągłego stołu.

– Krajowa Polityka Miejska 2030, jest kluczowym drogowskazem na mapie rozwoju polskich miast – zaznaczał minister Puda.

W okrągłym stole ministrów „Krajowa polityka miejska w zmieniającym się świecie”, której gospodarzem było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przy wsparciu European Knowledge Network (EUKN) udział wzięła Dyrektor Wykonawcza UN-Habitat Maimunah Mohd Sharif oraz krajowi ministrowie odpowiedzialni za sprawy miejskie z Czech, Niemiec, Holandii, Szwecji, Słowacji i Polski. Uczestnicy paneli rozmawiali nt. możliwości oferowanych przez krajowe polityki miejskie w zakresie wzmacniania odporności miast poprzez reagowanie na problemy i wyzwania. Dyskutowali nad związkami pomiędzy KPM, a współczesnymi kryzysami , począwszy od zrównoważonej transformacji i potrzeby przyspieszenia Europejskiego Zielonego Ładu, zwłaszcza w kontekście geopolitycznym w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, nierównościami społecznymi i gospodarczymi w miastach europejskich.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ lgs/ mmu/


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ