EFEKT SA (26/2022) Rozwiązanie umowy przedwstępnej zawartej przez Emitenta

Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. (zwaną dalej również: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 dotyczącego zawarcia przez Emitenta w dniu 13 stycznia 2022 roku „Przedwstępnej warunkowej umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu”, zobowiązującej strony pod zastrzeżonymi w jej treści warunkami, do zawarcia „Przyrzeczonej Warunkowej Umowy Sprzedaży” na podstawie której, pod warunkiem niewykonania przez Prezydent Miasta Łodzi prawa pierwokupu wynikającego z art. 109 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Sprzedający zobowiązał się do sprzedaży Emitentowi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącego niezabudowaną działkę gruntu, położonej przy ul. Liściastej w Łodzi, o łącznej powierzchni 3,9825 ha, niniejszym zawiadamia, że w drodze porozumienia zawartego przed notariuszem w Katowicach w dniu 30 listopada 2022 roku, opisana wyżej „Przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu” została rozwiązana za porozumieniem stron.

Na podstawie opisanego porozumienia, Strony zrzekły się wszelkich praw i roszczeń mogących mieć źródło w „Przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu” z dnia 13 stycznia 2022 roku lub w braku dojściu do zawarcia Przyrzeczonej warunkowej umowy sprzedaży, z wyjątkiem jedynie obowiązku zwrotu Emitentowi przez Sprzedającego zadatku w pojedynczej nominalnej wysokości tj.w kwocie 2.000.000,00 zł.

Jednocześnie z uwagi na powyższe Sprzedający zwrócił Emitentowi uiszczony zadatek w kwocie 2.000.000,00 zł, natomiast Emitent wyraził zgodę, na wykreślenie ustanowionego na jego rzecz roszczenia o przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz hipoteki umownej ustanowionej dla zabezpieczenia przysługujących mu w stosunku do Sprzedającego wierzytelności, z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która miała stanowić przedmiot sprzedaży.

W związku z rozwiązaniem „Przedwstępnej warunkowej umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu” z dnia 13 stycznia 2022 roku, strony zwróciły sobie wszystkie wynikające z niej świadczenia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ