MOSTOSTAL ZABRZE SA (1/2023) Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Wallstein Rothemühle Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 65/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie podpisania listu intencyjnego, Zarząd Mostostal Zabrze S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2023 r. MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. („MZRP” – spółka zależna Emitenta, „Wykonawca”) zawarł z Wallstein Rothemühle Sp. z o.o. („Zleceniodawca”) umowę na realizację dostaw, prac demontażowo-montażowych, izolerskich i antykorozyjnych w ramach realizowanego przez Zleceniodawcę projektu modernizacji elektrofiltrów bloku 858MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów („Umowa”).

Wartość Umowy wynosi ok. 29 mln złotych netto i ma charakter kosztorysowy, oparty o stałe stawki jednostkowe. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona po zakończeniu prowadzenia robót.

Termin zakończenia prac: IV kwartał 2023 r.

W Umowie przewidziano kary umowne za opóźnienie w wykonaniu pięciu etapów przedmiotu Umowy oraz inne niższe kary za naruszenia postanowień Umowy. Łączna suma kar nie przekroczy 20% wartości Umowy netto, przy czym limit ten nie obejmuje kary za odstąpienie od Umowy. Kara umowna za odstąpienie od Umowy wynosi 10% wartości Umowy netto. W przypadku, gdy naliczone kary nie pokrywają poniesionej szkody, Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Odpowiedzialność odszkodowawcza MZRP jest ograniczona do 100% wynagrodzenia umownego netto i do szkód rzeczywistych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ