MOSTOSTAL ZABRZE SA (33/2022) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów w Spółce

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 19 lipca 2022 r. zawiadomienie od Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego działającego w imieniu własnym oraz spółki KMW Investment Sp. z o.o. (KMWI), dalej wspólnie zwani „Zawiadamiającymi”, następującej treści:

„1. Ja, niżej podpisany Krzysztof Jędrzejewski, realizując obowiązki określone w art. 69 ust. 1 pkt. 1), art. 69. ust. 1. pkt. 1) w zw. z art. 69a. ust. 1. pkt. 3) oraz w zw. z art. 87. ust. 1. pkt. 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), jak również korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 87 ust. 3 Ustawy, jako jedna ze stron porozumienia, wskazana przez strony tego porozumienia, niniejszym zawiadamiam, że spółka KMWI: (1) w dniu 19 maja 2022 r. nabyła 16.753 akcje, (2) w dniu 24 maja 2022 r. nabyła 1.527 akcji, (3) w dniu 25 maja 2022 r. nabyła 3.473 akcje, (4) w dniu 26 maja 2022 r. nabyła 16.564 akcje, (5) w dniu 13 czerwca 2022 r. nabyła 41.683 akcje, (6) w dniu 14 czerwca 2022 r. nabyła 12.010 akcji, (7) w dniu 15 czerwca 2022 r. nabyła 19.735 akcji, (8) w dniu 17 czerwca 2022 r. nabyła 48.255 akcji, (9) w dniu 20 czerwca 2022 r. nabyła 800 akcji, (10) w dniu 23 czerwca 2022 r. nabyła 18.606 akcji, (11) w dniu 24 czerwca 2022 r. nabyła 8.999 akcji, (12) w dniu 14 lipca 2022 r. nabyła 9.000 akcji, (13) w dniu 15 lipca 2022 r. nabyła 34.797 akcji

– w związku z czym w dniu 15 lipca 2022 r. przekroczyła 33 1/3% ogólnej liczby głosów w Mostostal Zabrze (dalej: Zdarzenie).

2. Przed Zdarzeniem:

1) nie posiadałem bezpośrednio żadnych akcji w Spółki,

2) KMWI posiadała bezpośrednio 24.646.822 akcje Spółki, uprawniające do oddania 24.646.822 głosów, stanowiących 33,05% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce,

3) posiadałem pośrednio (przez KMWI, tj. podmiot bezpośrednio zależny ode mnie – 99,99% udziałów) 24.646.822 akcje Spółki, uprawniające do oddania 24.646.822 głosów, stanowiących 33,05% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce,

– tak więc, Zawiadamiający posiadali łącznie przed Zdarzeniem 24.646.822 akcje Spółki, uprawniające do oddania 24.646.822 głosów, stanowiących 33,05% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Po Zdarzeniu:

1) nie posiadam bezpośrednio żadnych akcji Spółki,

2) KMWI posiada bezpośrednio 24.879.024 akcje Spółki, uprawniające do oddania 24.879.024 głosów, stanowiących 33,37% udziału w kapitale zakładowym i ogól-nej liczbie głosów w Spółce,

3) posiadam pośrednio (przez KMWI, tj. podmiot bezpośrednio zależny ode mnie – 99,99% udziałów) 24.879.024 akcje Spółki, uprawniające do oddania 24.879.024 głosów, stanowiących 33,37 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce,

– tak więc, Zawiadamiający posiadają łącznie 24.879.024 akcje Spółki, uprawniające do oddania 24.879.024 głosów, stanowiących 33,37% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Nie istnieją podmioty zależne od stron porozumienia, które posiadałyby akcje Spółki.

5. Nie łączy mnie oraz KMWI z żadnym podmiotem relacja, o której mowa w art. 87. ust. 1. pkt 3. lit. c) Ustawy.

6. Nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 69. ust. 4. pkt 7)- 8) Ustawy.”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ