SKOTAN SA (25/2022) Otrzymanie zawiadomień o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.

Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Skotan S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2022 r. otrzymał od akcjonariuszy następujące zawiadomienia w związku z zarejestrowaniem, przez rzez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym jego podwyższeniem w drodze emisji akcji serii D:

1. Od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, który osiągnął bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki od niego zależne Boryszew S.A. i RKK Investments sp. z o.o. udział 22,746% w ogólnej liczby głosów w Skotan S.A., zawiadomienie o następującej treści:

„Zgodnie z artykułem 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z uzyskaniem w dniu 1 sierpnia 2022 r., na podstawie Raportu bieżącego emitenta – spółki Skotan SA nr 22/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. wiedzy o rejestracji w dniu 1 sierpnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki Skotan SA w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 65.880.000,00 zł do kwoty 27.000.000,00 zł, to jest o kwotę 38.880.000,00 zł przez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 2,44 zł do 1,00 zł na akcję i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 38.880.000,00 zł wskutek emisji 38.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co nastąpiło zgodnie z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. z dnia 31 maja 2021 r., zmienioną Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skotan S.A. z dnia 4 listopada 2021 r., zawiadamiam, iż zmienił się mój bezpośredni stan posiadania akcji spółki Skotan S.A. o akcje zwykłe na okaziciela serii D w liczbie 8.946.990 szt. objęte w oparciu o zapis złożony na podstawie posiadanych praw poboru.

Zdarzenie powyższe spowodowało zmianę mojego bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 2% na walnym zgromadzeniu spółki Skotan S.A..

Przed dniem rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki Skotan S.A. o kwotę 38.880.000,00 zł wskutek emisji 38.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł każda posiadałem bezpośrednio 5.966.571 sztuk akcji spółki Skotan S.A, co stanowiło 22,0984% udziału w kapitale zakładowym spółki Skotan S.A. i pośrednio poprzez spółkę ode mnie zależną RKK Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1.000 sztuk akcji spółki Skotan S.A., co stanowiło 0,0037% udziału w kapitale zakładowym spółki Skotan S.A., oraz pośrednio poprzez spółkę ode mnie zależną Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie 69.068 sztuk akcji spółki Skotan S.A., co stanowiło 0,2558% udziału w kapitale zakładowym spółki Skotan S.A.

Posiadane akcje uprawniały mnie bezpośrednio do 5.966.571 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Skotan S.A., co stanowiło 22,0984% ogólnej liczby głosów oraz pośrednio poprzez spółkę ode mnie zależną RKK Investments spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 1.000 głosów na walnym zgromadzeniu Skotan S.A., co stanowiło 0,0037% ogólnej liczby głosów oraz pośrednio poprzez spółkę ode mnie zależną Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie 69.068 głosów na walnym zgromadzeniu Skotan S.A., co stanowiło 0,2558% ogólnej liczby głosów.

Na dzień 2 sierpnia 2022 roku posiadam bezpośrednio 14.913.561 sztuk akcji spółki Skotan S.A. stanowiących 22,6374% udziału w kapitale zakładowym spółki Skotan S.A. oraz pośrednio poprzez spółkę ode mnie zależną RKK Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 2.500 sztuk akcji, co stanowi 0,0038% udziału w kapitale zakładowym spółki Skotan S.A. oraz pośrednio poprzez spółkę ode mnie zależną Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie 69.068 sztuk akcji, co stanowi 0,1048% udziału w kapitale zakładowym spółki Skotan S.A.

Posiadane akcje upoważniają mnie bezpośrednio do 14.913.561 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Skotan S.A., co stanowi 22,6374% ogólnej liczby głosów oraz pośrednio poprzez spółkę ode mnie zależną RKK Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 2.500 głosów na walnym zgromadzeniu Skotan S.A., co stanowi 0,0038% ogólnej liczby głosów oraz pośrednio poprzez spółkę ode mnie zależną Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie 69.068 głosów na walnym zgromadzeniu Skotan S.A., co stanowi 0,1048% ogólnej liczby głosów.

Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Skotan S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Skotan SA, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.”

2. Od Unibax Sp. z o.o. – zawiadomienie podpisane przez Prezesa Zarządu tej spółki, o osiągnięciu przez nią udziału 28,324% w ogólnej liczby głosów w Skotan S.A., o następującej treści:

„Jako Prezes Zarządu spółki Unibax Sp z o.o., zgodnie z artykułem 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z uzyskaniem w dniu 1 sierpnia 2022 r., na podstawie Raportu bieżącego emitenta – spółki Skotan SA nr 22/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r., wiedzy o rejestracji w dniu 1 sierpnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki Skotan SA w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 65.880.000,00 zł do kwoty 27.000.000,00 zł, to jest o kwotę 38.880.000,00 zł przez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 2,44 zł do 1,00 zł na akcję i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 38.880.000,00 zł wskutek emisji 38.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co nastąpiło zgodnie z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. z dnia 31 maja 2021 r., zmienioną Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skotan S.A. z dnia 4 listopada 2021 r., zawiadamiam iż spółka Unibax Sp. z o.o. w oparciu o złożony zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii D spółki Skotan S.A. objęła 18.659.849 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Skotan S.A.

Zdarzenie powyższe spowodowało przekroczenie udziału spółki Unibax sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów powyżej 5%, 10%, 15%, 20%, 25% na walnym zgromadzeniu spółki Skotan S.A..

Przed dniem rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki Skotan S.A. o kwotę 38.880.000,00 zł wskutek emisji 38.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł każda spółka Unibax Sp. z o.o. nie posiadała żadnych akcji spółki Skotan S.A..

Na dzień 2 sierpnia 2022 roku spółka Unibax Sp. z o.o. posiada 18.659.849 sztuki akcji spółki Skotan S.A. stanowiących 28,324% udziału w kapitale zakładowym spółki Skotan S.A.

Posiadane akcje upoważniają spółkę Unibax sp. z o.o. do 18.659.849 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Skotan S.A., co stanowi 28,324% ogólnej liczby głosów.

Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Skotan S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Skotan SA, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ